Uw familiestamboom

Searching ancestors         Translation from Latin and old handwriting
Home
Probate research
Searching for ancestors
Professional help
About us-
references
Contact

Click for larger map
 


Translation examples
Example 1
From Old handwriting to Latin: Eodem die matrimonium juncti sunt Jacobus van Steenkiste et Maria Catharina Bossuijt presentibus Judoco van Steenkiste et Ludovico Verheide JF Lust deservitor

Word by word from Latin to English:
Marriage

On the same day are connected into marriage Jacobus van Steenkiste and Maria Catharina Bossuijt. present are Judoco van Steenkiste and Ludivico Verheide JF Lust serving sacristan.
***************************************************************
Example 2
From old handwriting to Latin:
Birth certificate
Anno Domini 1784 die vigesima tertia februarii baptisatus est Josephus Benedictus Van Steenkiste filius Jacobi ex Iseghem et Maria Josepha van de Walle Conjungium natus pride circa decinam vespertinam susceptores suerunt Joannes Van de Walle et Barbel Threse Holvoet pater prolis ita attestor J van de Walle. B.T Holvoet p van Heirle Pastor de Cuerne


Word by word Latin to English:
Baptism

In the year of our lord 1784 on 23 february has been baptised Josephus Benedictus Van Steenkiste son of Jacobus born from van Iseghem and Maria Josepha Van de Walle, married, born the previous day around 10 o'clock in the evening, witnesses are Joannes Van de Walle andn Barbel Threse Holvoet, so says the father of the child. B.T Holvoet p van Heirle Pastor of Cuerne
***************************************************************

Example 3
source: Vremde OGA D 142 pak 35 anno 1689
register van goedenisse
Anna van Dijck en Jan Heyns kopen een stuck land en bos aan de Broodeloosestraete van de erfgenamen Peter Wegge

1 Voor sr Joannes Smits
2 Wij Andries van Bauwel ende Melchior vanDijck ,
3 schepenen der baronie van Vrede doen te
4 weten dat voor ons jonker Reginaldus Mijs
5 onsen drossaert gecomen sijn Jan Heijns ende
6 Anna van dijck sijne huijsvrouwe ingesetene
7 van Wilrijck , de welcke hebben bekent deughdelijck
8 schuldich te wesen aen sr Joannes Smits in
9 gesetene van Antwerpen de somme van acht
10 hondert gulden in wissel gelde bij hen te
11 dancke ontfangen waer voor sij comparanten be-
12 loven jaerlijcx intresten te betalen tegen
13 den penninck 16. verbindende daer voore
14 sij comp(arante)n een stuck lant ende bosch
15 groot t'samen een bunder gelegen
16 binnen de ef: heerlijchijt aende broodeloo-
17 se straete regenotere ter eene noordt
18 de goeden van sint Michiels , oost de comp-
19 paranten andere erve, suijt de erfgena-
20 namen van Nicolaes Corluij ende west het
21 bosch kercke van Vremde , soo ende
22 gelijck de ef: comp comp(arante)n het ef: bosch ende
23 lant hebben gecocht van erfg(enam)en Peeter
24 Wegge , item alsnoch het vierde paert
25 van een behuijsde hofstede groot omtrent
26 sesse bunderen gelegen binnen dese heere(lijkheit)
27 onder Millegem aen de Broodeloosestraete
28 regenotere ter eenere de ef: straete , west
29 het ef: bosch ende lant , suijt Adriaen van
30 Bouwels erve , noort st michiels erve
31 soo gelijck het ef: vierde paert , inde ef:
32 stede de tweede comp(arant)en ten deele bleven
33 ende verstorven is van hare ouders als oock
34 t'samen hebben gecocht van Christina van Dijck


Free translation Dutch to English:
Loan and mortgage

For Joannes Smits
We Andries van Bauwel and Melchior vanDijck ,
aldermen of the "baronie van Vrede" inform
that in my presence jonker Reginaldus Mijs
came "drossaert"(= judicial person) Jan Heijns and
Anna van dijck his housewife living in
Wilrijck , who confirm that they have
a debt to sr Joannes Smits
living in Antwerpen for a total of
eighthundred "gulden" that is to be received by them
and for which they promise
to pay every year intrests at 16 for a penninck
Therefor they oblige
a piece of land and forest
size all together one "bunder" located
in the "Heerlijkheid"( domain of a lord) domain at the "broodeloose street"
at the north side
the domain of sint Michiels , east the
other heirs , beiing the heirs of
Nicolaes Corluij and west het
the church forest of Vremde , thus
like the heirs bought:
the forest and the land of the heirs of Peeter
Wegge , and also the quarter part
of a farm with house, surface about
six "bunder" located in the "heerlijkheid"
of Millegem at the Broodeloose street
on one side the ...... sreet , west
forest and land, south the property of Adriaen van
Bouwels , north the property of st michiels
and so also the fourth part


The text can sometimes seem rather illogic/irratic
and often needs a bit more explanation to understand the context.
***************************************************************

Example 4
1 Hoeve ghelegen onder Wilrijk
2 geheeten den ouden hoff
3 toebehorende het Godtshuys vanSint Michiels
4 ghebruyckt bij Jan Van Dijck
5 ghemeten door Peeter Stautaerts
6 ghesworen landtmeter mette antwerpsche
7 mate Anno 1640
8 n░ 1
9 Eerst het ghelege daer den pachter , huysinghe , schuere , stallinge met anders
10 sijne toebehoirten op geseth heeft metten boomgaert ende coolhoff liggende
11 over de straete hebbende int beginsel ende eynde desselfs eenendrinck daer aen
12 gelegen ende altesamen door malcanderen ghemeten : oost comende sonder kant
13 ende grachte metten voorsten drinck ende coolhoff ende achterste drink
14 tegen de grachte van het goet pachthoff ende speelhuysen van Jouff(rouw)constantia La Faille
15 suyt boven sonder kant ende grachte metten den achtersten drinck tegens cloosters
16 pleynveldeken ende beneden met kant ende grachte tegens cloosters boschaert:
17 west boven aende straete heel medeghemeten tegen den selven bosschaert ende
18 beneden mat kant ende graechte aen het straetken van het goet van Jouff. La Faille
19 het selve heel toecomende: noort met kant ende graechte tegen 'scloosters
20 Schuerveldeken groot dryehondert eenennegentich roeden dito (391)
21         2
22 Item het schuerveldeken : oost mette heel straet ende het voetwechsken
23 naer hoboken leydende , het godtshuys gheheel tocomende ende medeghe
24 meten tegen het goet van Sr Carillo ende Jouff La Faille : suyt sonder
25 kant ende grachte cloosters voorgaende ghelege : west met kant ende graechte
26 aen 'tstraetken halff medeghemeten tegen cloosters stuyckenveldt
27 groot dryehondert negensestich roeden dito       (369)