Traductions de textes anciens – exemples
EXEMPLE 1
Traduction d'écriture ancienne vers le latin: Eodem die matrimonium juncti sunt Jacobus van Steenkiste et Maria Catharina Bossuijt presentibus Judoco van Steenkiste et Ludovico Verheide JF Lust deservitor

Traduction française: Le même jour sont unis par les liens du mariage Jacobus van Steenkiste et Maria Catharina Bossuijt. Sont présents Judoco van Steenkiste et Ludicivo Verheide JF Lust, sacristain de service.
***************************************************************
EXEMPLE 2
Traduction d'écriture ancienne vers le latin: Anno Domini 1784 die vigesima tertia februarii baptisatus est Josephus Benedictus Van Steenkiste filius Jacobi ex Iseghem et Maria Josepha van de Walle Conjungium natus pride circa decinam vespertinam susceptores suerunt Joannes Van de Walle et Barbel Threse Holvoet pater prolis ita attestor J van de Walle. B.T Holvoet p van Heirle Pastor de Cuerne

Traduction française: En l’an de grâce 1784, le 23 février, est baptisé Josephus Benedictus Van Steenkiste, fils de Jacobus né à Iseghem et Maria Josepha Van de Walle, mariée, né le jour précédent vers 10 heures du soir. Les témoins sont Joannes Van de Walle et Barbel Threse Holvoet. C’est ce que témoigne le père de l’enfant. B.T. Holvoet p van Heirle, pasteur de Cuerne.
***************************************************************

EXEMPLE 3
Traduction d'écriture ancienne vers le neerlandais
Bron /source: Vremde OGA D 142 pak 35 anno 1689
register van goedenisse
Anna van Dijck en Jan Heyns kopen een stuk land en bos aan de Broodeloosestraete van de erfgenamen Peter Wegge

1 Voor sr Joannes Smits
2 Wij Andries van Bauwel ende Melchior vanDijck ,
3 schepenen der baronie van Vrede doen te
4 weten dat voor ons jonker Reginaldus Mijs
5 onsen drossaert gecomen sijn Jan Heijns ende
6 Anna van dijck sijne huijsvrouwe ingesetene
7 van Wilrijck , de welcke hebben bekent deughdelijck
8 schuldich te wesen aen sr Joannes Smits in
9 gesetene van Antwerpen de somme van acht
10 hondert gulden in wissel gelde bij hen te
11 dancke ontfangen waer voor sij comparanten be-
12 loven jaerlijcx intresten te betalen tegen
13 den penninck 16. verbindende daer voore
14 sij comp(arante)n een stuck lant ende bosch
15 groot t'samen een bunder gelegen
16 binnen de ef: heerlijchijt aende broodeloo-
17 se straete regenotere ter eene noordt
18 de goeden van sint Michiels , oost de comp-
19 paranten andere erve, suijt de erfgena-
20 namen van Nicolaes Corluij ende west het
21 bosch kercke van Vremde , soo ende
22 gelijck de ef: comp comp(arante)n het ef: bosch ende
23 lant hebben gecocht van erfg(enam)en Peeter
24 Wegge , item alsnoch het vierde paert
25 van een behuijsde hofstede groot omtrent
26 sesse bunderen gelegen binnen dese heere(lijkheit)
27 onder Millegem aen de Broodeloosestraete
28 regenotere ter eenere de ef: straete , west
29 het ef: bosch ende lant , suijt Adriaen van
30 Bouwels erve , noort st michiels erve
31 soo gelijck het ef: vierde paert , inde ef:
32 stede de tweede comp(arant)en ten deele bleven
33 ende verstorven is van hare ouders als oock
34 t'samen hebben gecocht van Christina van Dijck


Traduction française Source: Vremde OGA D 142 pak 35 anno 1689

Registre des successions

Anna Van Dijck et Jan Heyns achètent une parcelle de terre agricole et de forêt à la Broodeloosestraete des héritiers de Peter Wegge.

Andries van Bauwel et Melchior van Dijck, échevins de la baronnie de Vremde, font savoir que Jan Heijns et Anne van Dijck, son épouse, habitant tous les deux à Wilrijk, ont rendu visite au maire Reginaldus Meijs. Ils ont déclaré avoir une dette de huit-cent florins auprès de Joannes Smits, habitant à Anvers, et ils promettent de payer l’intérêt annuel de 16 deniers.

L'objectif de cet emprunt est l’achat d’une parcelle de terre agricole et de forêt d’une superficie totale de 1 hectare, située à la seigneurie à la Broodeloosestraete, les voisins étant au nord les propriétés de St Michiels, à l‘est les autres héritiers, au sud les héritiers de Nicolaes Corluij et à l‘ouest l’église de Vremde.

Ils ont acheté le bien immeuble susmentionné des héritiers de Peter Wegge et en même temps la quatrième partie d’une ferme avec habitation d’une superficie totale de six hectares.

Cette ferme est également située à la seigneurie de Millegem à la Broodeloosestraete, avoisiné de: la rue, à l’ouest de la forêt et des terres agricoles, au sud des fonds d’Adriaen Bouwels, au nord de St Michiels. La quatrième partie susmentionnée est reçue en propriété du deuxième comparant, partiellement par voie de succession de ses parents, partiellement par voie de l’achat par Christina van Dijck.
***************************************************************

VOORBEELD 4
1 Hoeve ghelegen onder Wilrijk
2 geheeten den ouden hoff
3 toebehorende het Godtshuys vanSint Michiels
4 ghebruyckt bij Jan Van Dijck
5 ghemeten door Peeter Stautaerts
6 ghesworen landtmeter mette antwerpsche
7 mate Anno 1640
8 n° 1
9 Eerst het ghelege daer den pachter , huysinghe , schuere , stallinge met anders
10 sijne toebehoirten op geseth heeft metten boomgaert ende coolhoff liggende
11 over de straete hebbende int beginsel ende eynde desselfs eenendrinck daer aen
12 gelegen ende altesamen door malcanderen ghemeten : oost comende sonder kant
13 ende grachte metten voorsten drinck ende coolhoff ende achterste drink
14 tegen de grachte van het goet pachthoff ende speelhuysen van Jouff(rouw)constantia La Faille
15 suyt boven sonder kant ende grachte metten den achtersten drinck tegens cloosters
16 pleynveldeken ende beneden met kant ende grachte tegens cloosters boschaert:
17 west boven aende straete heel medeghemeten tegen den selven bosschaert ende
18 beneden mat kant ende graechte aen het straetken van het goet van Jouff. La Faille
19 het selve heel toecomende: noort met kant ende graechte tegen 'scloosters
20 Schuerveldeken groot dryehondert eenennegentich roeden dito (391)
21         2
22 Item het schuerveldeken : oost mette heel straet ende het voetwechsken
23 naer hoboken leydende , het godtshuys gheheel tocomende ende medeghe
24 meten tegen het goet van Sr Carillo ende Jouff La Faille : suyt sonder
25 kant ende grachte cloosters voorgaende ghelege : west met kant ende graechte
26 aen 'tstraetken halff medeghemeten tegen cloosters stuyckenveldt
27 groot dryehondert negensestich roeden dito       (369)