Uw familiestamboom

Uw voorouders opzoeken         Vertaling vanuit Latijn & oud schrift
ENGLISH


Franšais
 
Home
Wettelijke erfgenamen
Wie zijn wij-
referenties
Contact
 


Vertaling van oude teksten - voorbeelden
VOORBEELD 1
Vertaling uit oud schrift naar Latijn: Eodem die matrimonium juncti sunt Jacobus van Steenkiste et Maria Catharina Bossuijt presentibus Judoco van Steenkiste et Ludovico Verheide JF Lust deservitor

Letterlijke vertaling uit Latijn naar Nederlands: Dezelfde dag zijn verbonden in het huwelijk Jacobus van Steenkiste en Maria Catharina Bossuijt. Zijn aanwezig Judoco van Steenkiste en Ludivico Verheide JF Lust dienstdoende koster.
***************************************************************
VOORBEELD 2
Vertaling uit oud schrift naar Latijn: Anno Domini 1784 die vigesima tertia februarii baptisatus est Josephus Benedictus Van Steenkiste filius Jacobi ex Iseghem et Maria Josepha van de Walle Conjungium natus pride circa decinam vespertinam susceptores suerunt Joannes Van de Walle et Barbel Threse Holvoet pater prolis ita attestor J van de Walle. B.T Holvoet p van Heirle Pastor de Cuerne

Letterlijke vertaling uit Latijn naar Nederlands: In het jaar des Heren 1784 den 23 februari is gedoopt Josephus Benedictus Van Steenkiste zoon van Jacobus geboortig van Iseghem en Maria Josepha Van de Walle, gehuwd, geboren de vorige dag rond 10 uur in de avond, getuigen zijn Joannes Van de Walle en Barbel Threse Holvoet, zo getuigt de vader van het kind. B.T Holvoet p van Heirle Pastor de Cuerne
***************************************************************

VOORBEELD 3
Bron /source: Vremde OGA D 142 pak 35 anno 1689
register van goedenisse
Anna van Dijck en Jan Heyns kopen een stuck land en bos aan de Broodeloosestraete van de erfgenamen Peter Wegge

1 Voor sr Joannes Smits
2 Wij Andries van Bauwel ende Melchior vanDijck ,
3 schepenen der baronie van Vrede doen te
4 weten dat voor ons jonker Reginaldus Mijs
5 onsen drossaert gecomen sijn Jan Heijns ende
6 Anna van dijck sijne huijsvrouwe ingesetene
7 van Wilrijck , de welcke hebben bekent deughdelijck
8 schuldich te wesen aen sr Joannes Smits in
9 gesetene van Antwerpen de somme van acht
10 hondert gulden in wissel gelde bij hen te
11 dancke ontfangen waer voor sij comparanten be-
12 loven jaerlijcx intresten te betalen tegen
13 den penninck 16. verbindende daer voore
14 sij comp(arante)n een stuck lant ende bosch
15 groot t'samen een bunder gelegen
16 binnen de ef: heerlijchijt aende broodeloo-
17 se straete regenotere ter eene noordt
18 de goeden van sint Michiels , oost de comp-
19 paranten andere erve, suijt de erfgena-
20 namen van Nicolaes Corluij ende west het
21 bosch kercke van Vremde , soo ende
22 gelijck de ef: comp comp(arante)n het ef: bosch ende
23 lant hebben gecocht van erfg(enam)en Peeter
24 Wegge , item alsnoch het vierde paert
25 van een behuijsde hofstede groot omtrent
26 sesse bunderen gelegen binnen dese heere(lijkheit)
27 onder Millegem aen de Broodeloosestraete
28 regenotere ter eenere de ef: straete , west
29 het ef: bosch ende lant , suijt Adriaen van
30 Bouwels erve , noort st michiels erve
31 soo gelijck het ef: vierde paert , inde ef:
32 stede de tweede comp(arant)en ten deele bleven
33 ende verstorven is van hare ouders als oock
34 t'samen hebben gecocht van Christina van Dijck
***************************************************************

VOORBEELD 4
1 Hoeve ghelegen onder Wilrijk
2 geheeten den ouden hoff
3 toebehorende het Godtshuys vanSint Michiels
4 ghebruyckt bij Jan Van Dijck
5 ghemeten door Peeter Stautaerts
6 ghesworen landtmeter mette antwerpsche
7 mate Anno 1640
8 n░ 1
9 Eerst het ghelege daer den pachter , huysinghe , schuere , stallinge met anders
10 sijne toebehoirten op geseth heeft metten boomgaert ende coolhoff liggende
11 over de straete hebbende int beginsel ende eynde desselfs eenendrinck daer aen
12 gelegen ende altesamen door malcanderen ghemeten : oost comende sonder kant
13 ende grachte metten voorsten drinck ende coolhoff ende achterste drink
14 tegen de grachte van het goet pachthoff ende speelhuysen van Jouff(rouw)constantia La Faille
15 suyt boven sonder kant ende grachte metten den achtersten drinck tegens cloosters
16 pleynveldeken ende beneden met kant ende grachte tegens cloosters boschaert:
17 west boven aende straete heel medeghemeten tegen den selven bosschaert ende
18 beneden mat kant ende graechte aen het straetken van het goet van Jouff. La Faille
19 het selve heel toecomende: noort met kant ende graechte tegen 'scloosters
20 Schuerveldeken groot dryehondert eenennegentich roeden dito (391)
21         2
22 Item het schuerveldeken : oost mette heel straet ende het voetwechsken
23 naer hoboken leydende , het godtshuys gheheel tocomende ende medeghe
24 meten tegen het goet van Sr Carillo ende Jouff La Faille : suyt sonder
25 kant ende grachte cloosters voorgaende ghelege : west met kant ende graechte
26 aen 'tstraetken halff medeghemeten tegen cloosters stuyckenveldt
27 groot dryehondert negensestich roeden dito       (369)